Pravidlá súťaže

 

(ďalej len „Pravidlá“)

Článok 1 Všeobecné ustanovenia
1.1. Organizátorom Súťaže je spoločnosť Magazines s.r.o., so sídlom Jégého 18074/14, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 45405506, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. , oddiel: Sro, vložka č.: 63230/B (ďalej len „Organizátor“).


Článok 2 Miesto a čas konania Súťaže

2.1. Súťaž prebieha on-line na Facebookovej stránke Usporiadateľa www.facebook.com/naturalhaircare.sk a Instagramovom účte Usporiadateľa www.instagram.com/indiannaturalhaircare/ (ďalej len „Miesto konania“) v období od 12. 12. 2020 do 19. 12. 2020 (23:59 hod.) (ďalej len „Čas konania Súťaže“).


Článok 3 Podmienky účasti v Súťaži


3.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „Súťažiaci“).
3.2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký Súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k Usporiadateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
3.3. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku 2 pridá k príspevku Usporiadateľa pridaného v rámci súťaže na profil Usporiadateľa na sociálnej sieti Facebook svoj komentár týkajúci sa odpovede:

„O novinky podľa vlastnej voľby.

PODMIENKY SÚŤAŽE: Dajte Like na našu FanPage, Zdieľajte súťažnú fotku na Vašom profile, Označte v komentári 3 ľudí, ktorých by táto výhra mohla potešiť.
Súťaž prebieha od 12.12.2020 do 19.12.2020.

Každému súťažiacemu prajeme veľa šťastia a držíme palce!“

 

3.4. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.
3.5. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
3.6. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.
Článok 4 Vyhodnotenie Súťaže a výhry
4.1. Posúdenie splnenia všetkých podmienok účasti v Súťaži je pri každom Súťažiacom výhradne v kompetencii Usporiadateľa.
4.2. Výhercom Súťaže sa stane Súťažiaci, ktorí bude náhodne vybratý žrebovaním zo všetkých Súťažiacich zapojených do Súťaže a ktorý splní všetky Podmienky účasti v Súťaži (ďalej len „Výherca“). Žrebovanie bude vykonané Usporiadateľom, resp. Organizátorom bez prítomnosti verejnosti náhodným výberom. Vyžrebovaný bude 1 výherca po skončení Súťaže, pričom získa výhru, ďalej len („Výhra“):

Hodnota výhry: Naša novinka podľa vlastnej voľby.

4.3. Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 3 pracovných dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to formou vloženia komentáru zo strany Usporiadateľa súťaže pod daný súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúceho dané oznámenie, pričom bude zároveň vyzvaný, aby Usporiadateľa súťaže kontaktoval na Facebook/instagram stránke prostredníctvom súkromnej Facebook/Instagram správy. V prípade, ak sa výherca súťaže do 3 kalendárnych dní od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási alebo výhru odmietne, stráca nárok na výhru.
4.4. Výhra bude odovzdaná Výhercovi doručením prostredníctvom poštového doručovateľa alebo kuriéra na adresu určenú Výhercom a oznámenú Usporiadateľovi alebo Organizátorovi. Za správnosť a aktuálnosť údajov potrebných na doručenie Výhry zodpovedá Výherca. V prípade, ak Výherca neoznámi Usporiadateľovi alebo Organizátorovi svoje kontaktné údaje do 1 kalendárneho dňa odo dňa zaslania oznámenia o Výhre, nebude Výhra udelená a prepadne v prospech Usporiadateľa. Výhry budú Usporiadateľom zaslané výhercom do 1 kalendárneho dňa odo dňa vyhodnotenia Súťaže.
4.5. Usporiadateľ nezodpovedá za krádež, stratu, poškodenie Výhry, jej nedoručenie alebo omeškanie s doručením, ktoré sú zapríčinené poštovým doručovateľom alebo kuriérom. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o Výhre v prípade zmeny e-mailovej adresy Výhercu, pokiaľ ju tento včas neoznámi, ako ani v prípade uvedenia chybnej adresy a tel. čísla Výhercom.
4.6. Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhry. Pokiaľ nie je uvedené inak, na Výhru sa nevzťahujú reklamácie. Výhru nie je možné vymáhať právnou cestou, ani poskytnúť alternatívne plnenie v peniazoch.
Článok 5 Vylúčenie Súťažiaceho
5.1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vylúčiť z účasti na Súťaži Súťažiaceho, ktorý nespĺňa alebo poruší Podmienky účasti alebo tieto Pravidlá.
5.2. Usporiadateľ zároveň vylúči Súťažiaceho, ktorý:
a) svojím konaní v Súťaži porušuje právne predpisy (najmä využíva nepovolené technické prostriedky alebo iné podvodné konanie);
b) zúčastní sa Súťaže v mene tretej osoby; zúčastní sa prostredníctvom profesionálnych výherných služieb alebo obdobných služieb;
c) pokúša sa uspieť v Súťaži iným podvodným konaním v rozpore s Pravidlami.
5.3 Rozhodnutie Usporiadateľa o vylúčení, resp. nezaradení Súťažiaceho je konečné. V prípade, ak Usporiadateľ rozhodne o vylúčení Súťažiaceho z vyššie uvedených dôvodov po tom, čo mu bola odovzdaná Výhra, je vylúčený Súťažiaci povinný Výhru vrátiť Usporiadateľovi alebo uhradiť Usporiadateľovi finančnú sumu rovnajúcu sa hodnote Výhry.
Článok 6 Osobné údaje
6.1 Odpovedaním pod príspevok na Facebook/Instagram stránke Súťažiaci udeľuje Usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas so spracúvaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt počas celej doby trvania Súťaže, a to na účel prevádzkovania Súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry).
6.2. Usporiadateľ ako prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely. Poskytnuté osobné údaje budú v mene Usporiadateľa spracúvané prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorými sú spoločnosť:
a) Magazines s.r.o., so sídlom Jégého 18074/14, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 45405506, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. , oddiel: Sro, vložka č.: 63230/B. Poskytnuté osobné údaje budú vymazané najneskôr po ukončení Súťaže a po odovzdaní Výhry výhercom Súťaže. Osobné údaje nebudú zverejňované.
Poučenie:
• Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a Usporiadateľ ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Súťažiaci má právo na informácie, odpis a opravu osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať, a to na e- mailovej adrese helpdesk@naturalhenna.sk
• Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva dotknutej osoby sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie, či sú, alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.
• Osobné údaje, ktoré Súťažiaci poskytne Usporiadateľovi, musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny je súťažiaci povinný o ich zmene bezodkladne informovať Usporiadateľa.
• V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu a po podaní námietky budú tieto osobné údaje zlikvidované.
• Súhlas so spracúvaním osobných údajov Súťažiaci udeľuje na dobu určitú a má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.
Článok 7 Záverečné ustanovenia
7.1. Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži udeľuje Usporiadateľovi súhlas so znením týchto Pravidiel. Súťažiaci zároveň berie na vedomie prípadnú povinnosť Výhru zdaniť v súlade s príslušnými právnymi predpismi v prípade, ak hodnota výhry presiahne zákonom stanovenú hranicu (pozn.: v čase zverejnenia Pravidiel je od dane z príjmov oslobodená výhra do výšky 350 EUR za jednu výhru).
7.2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek predčasne ukončiť, prípadne prerušiť bez predchádzajúceho upozornenia alebo uvedenia dôvodu v prípadoch, ak podľa posúdenia Usporiadateľa nebude možné zabezpečiť z technických alebo iných dôvodov riadny priebeh Súťaže.
7.3. Súťažiacemu nevzniká právny nárok na poskytnutie Výhry a Súťažiaci nie je oprávnený požadovať od Usporiadateľa namiesto Výhry akékoľvek alternatívne plnenie. Zároveň Súťažiaci nie je povinný Výhru prijať.
7.4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť Výhru inou výhrou porovnateľného typu a hodnoty a zmeniť podmienky odovzdania Výhry. Usporiadateľ si taktiež vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Pravidlá vrátane obdobia trvania Súťaže, alebo Súťaž predčasne ukončiť.
7.5. Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá Súťažiacemu vznikla v dôsledku účasti na Súťaži alebo nedostupnosti/nefunkčnosti technických zariadení a sietí potrebných na priebeh Súťaže a účasť v nej.
7.6. Usporiadateľ Súťaže prehlasuje, že súťaž nie je nijakým spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.
7.7. Ďalšie podmienky Súťaže, ktoré nie sú upravené týmito Pravidlami, sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Bratislave dňa 11.12. 2020